Schützenfest

Bild: pixabay


Von’t Jaohr ganz vörn mit von et Best‘,
is hier bi us dat Schützenfest.
Aolt un jung, off graut, off kleen,
vull Volk is daobi up de Been.

Uutgeschuotten werd de Könnig,
de kick nu auk nich up ’n Pennig –
un, leiwe Lüe, wat kost‘ de Welt,
smitt Runden he fört ganze Zelt.

Bi Blaoskapell un Könnigschuss,
dao löpp dat Beer in eenen Guss.
Un munter meint gar Möhn un Öhm:
„Meinee, wat is dat Liäben schön!“

Met Schwung dreiht sick de Polonaisen
un hüüpenvull is et an‘ Tresen.
Man sitt bineene, küert un lacht –
un singt un danzt bis in de Nacht.

Drüm: Sitt nich rüm, so ganz alleene;
maak nu auk du di up de Beene!
Gau an, nich dat noch wat versoimms,
de griese Dag, de kömmt van sömms.