Verduftet

„Ewig düssen Messgestank!
Heini, ick sägg di, de mäck mi noch krank.“

Bild: Privat

Bild: Privat

Dao parfümierde sick de Frau up et Kloo –
un verduftede dann eenfach so.