Riewe (großzügig)

Wat giff nen Buer doch all’s nich so weg!
Dao verspröök es glatt de aolle Lüken:
„Wenn use Hahn es maol ’n Eiken legg,
krieg ji daovan dat erste Küken.“