Vatertag

Bild: pixabay

Ostern is män jüst vörbi,
dao is nu Hiemmelfahrt all wier.
Wi häbet düssen Dach gar frie –
un Mannslüe maaket sick ne Fier.

De Papas spannt de Kutsken an,
üm met Gesang sick sömms to ehr’n.
„Ein dreimal Hoch dem lieben Mann!“
Dat sall es eenen iähr verweh’rn!

Daobi bünd vielle gar nich Vater –
un fiert den Vatertag doch mit.
Drüm is dat mehrste auk Gequater,
bi all dat Beer un all den Sprit.

Sinn un Verstand bünd so gau rietten.
De rechte Sinn is debie wech.
Waorüm et geiht? Well will ‚t noch wietten,
wat düssen Dach us wüerklick säch?