Sett di upt Gatt

Bild: Manfred Heskamp, Elte

Wat basels alltiets bloß so rüm?
Pass män schön up, süss fölls noch üm!
Herrjeh, gönn di doch auk es wat;
is doch nich düer: Sett di upt Gatt.

So lött sick’t ressen, frank un frie,
ganz ohne Simmelanterie.
Dann sass es seihn, wat sick di wieset;
wat et auk is, et is nix Fieset.