Schosteenfiäger göng spazeern

Melodie: Schornsteinfeger ging spaziern
Text: Otto Pötter

Bild: pixabay

Schosteenfiäger göng spazeern,
Schosteinfiäger göng spazeern, göng spazeern,
Schosteinfiäger göng spazeern.

Kam he an nen Fachwerkhuus …
Möök ne sööte Deern dao Schmuus …
Wicht, säch, wiss du mit mi gaohn …
Mott ick erst mien Moder frao’n …
Moder, draff ick mit em gaohn …
Moss du erst es Papa frao’n …
Papa, draff ick mit em gaohn …
Nää, mien Deern, dat draffs du nich …
Beide lööpen nu gau wech …
Vaa un Moder ächteran …
Fierden wanner Hochtiet dann …
Laate göng et dann int Bett …
Doch wör dat dao noch ganz nett …

Schosteenfiäger fiägte schön.
Schosteenfiäger fiägte schön, fiägte schön.
Schosteenfiäger fiägte schön!