Mannslüülauch

Et weet den Dokter Medicus:
In jedet Kruut sitt wat för us!
So giff et auk ne Sorte Lauch,
de helpet Mannslüü guet wier hauch

un mäck gar olle Kerls wier jung.
Söwwst de Herr Senior krich wier Schwung,
mit Knofflauchsiepelalliien.
Dao nickoppet gar Evelin!