Lecht in‘ griesen Dag

Moses wör nen Wundermann,
he kloppt an’ Berg – un Waater rann.
Noch grötter Wunner gifft et hier:
Man kloppt ant Fatt – un ruut löpp … Bier!

Giff’t lecker auk noch wat to mümmeln,
lött lecker sick auk eenen kümmeln.
Lecht giff dat in’ griesen Dag,
ne arme Siäl, de dat nich mag!