Allet wäd guet

Manchs is dat Liäben bloß schwuor to verstaohn,
dao moss dienen Patt ganz alleen dann so gaohn.
Dann doo, wat du doon moss, un is et auk hatt,
bit Wasken wäd immer dat Fell nu maol natt.

Doch bis du wier rein un nich eene mehr murrt,
kanns blitzblank nu säggen: „Allet wäd guet.“