Wunner

wunner

„Wunner, de ligget nich up de Straoten.
Wunner, de sall män Gott üöwerlaoten.“
So spröök Opa Gerd to sien Enkelkind,
denn in de Wunnertuut wör nix as Wind.