Wat ’n Mallör

Nen Kerl spröök graut: „Dat Öller geiht vör!“
Sien Swiegermuor glofft all an Wunner.
He reet iähr auk wiet up de Balkendöör –
un smeet se koppüöwer de Treppen harunner.