Vatertag

Bild: pixabay

Ostern is män jüst vörbi,
dao is nu Hiemmelfahrt all wier.
Wi häbet düssen Dag gar frie.
Vull Mannslüe maaket sick ne Fier.

De Papas spannt de Kutsken an,
üm mit Gesang sick sömms to ehren.
Dann wier treck nen Vördermann
ne Karr‘, üm Pullen uuttoföhren.

Ann’re laupt tohaup un singet:
„Papa was a Rolling Stone!“
Doch mehr Gegrööl is’t, wat dao klinget,
se bliewet krumm debi all staohn.

Kick man es genauer hen,
so sind de mehrsten gar nich Vater.
Offwuohl se roopet: „Yes, I can!“,
is män dat mehrste bloß Gequater.

De rechte Dagessinn doch, de is wech.
Well will daovon denn noch wat wietten,
wat Hiemmelfahrt us wüerklick säch?
Et schinnt, dao is us wat bi rietten.