Maolertempo

Bild: pixabay

Aff un an is dat Huus maol dran. Dat dachte sick auk Frollein Evers. De Schooljuffer harr jüst de Pension guet dör un auk von de Sparkasse gaff et noch guet wat uut nen Sparvertrag. Dat moch nu wuohl trecken för de Giebelwand, denn dao feihlde et maol wier an Farbe.

Nu wör Frollein Evers nich Frollein Evers, wenn se sick bi so wat vörher nich heelmaol klook möök. Handwerkers un Handwerkers, oh, oh, dao kann man nich genoog bi uppassen! Un dann vandage de Stunnenlöhns! Dao flügg dat Geld jä män so weg. Drüm leit de Frau sick de Angebote auk alle guet dör’n Kopp gaohn. Antlest schinn iähr den Anstrieker Quieter ganz patent. De harr guet wat an Gesellen, Gerüste un Geräöte, so dat et mit dat Giebelstrieken an sick schön flott klappen könn.

Heidewitzka göng et den Maondag drup auk forts schwank loss demit. Erst möök nen Trupp dat Gerüst un dann werkten twee Kerls auk all mit Farb un Pinsel. För so ne Juffer an sick schön to bekieken. Auk kreeg se up klooke Fraogen glieks klooke Antworten: Vorstrich, Isolierstrich, Grundstrich un Anstrich hier un Farbstrich dao. Wat mehr? 

Doch nu schwüngen de beiden Riekkels (von Rüde) dao all veer Dage den Widdelquast an de Huuswand hen un her. Marijo, nich dat et nich gründlick sien soll, aower so langsam möök sick de Everske de doch nu Gedanken üm.

Üm bi de Antwort wuohl wat Tiet to gewinnen, rüöhrde Benno, well dao upt Gestell den Vorarbeiter wör, gründlick in den Farbenpott harüm, reckte piel sienen Puckel dör, schööf mit gekonnten Tungenschlag den Hahnewacker (Kautabak) up de ännre Backensiete, spiggede de schwatte Priemsoße wiet weg nao unnen hento un sagg: „Tschä, guede Frau, dao fraog ji män wat … Ick sägg es so, wenn de Olle düsse Dage den Ladbiärgsken Kerktaon för den Anstrich krich, dann geiht dat flott hier. Dann sin wi de in Nullkommanix mit feddig. Aower wenn nich, also dann kann dat hier noch wat duern …“