Kommiesenkoffie

Bild: pixabay

26. März 1995 wör et, as in de EU de Grenzen föölen. Bes daohen göng et dör de Kommiesenpostens (Grenzkontrollen) hen un her, ineens dao glieks auk noch an ne „Wechselstube“ vörbi, üm Geld to tuusken. Bi us vör de Düöre wör dat up Holland hento Richtung Enschede, jüst ächter Gronau, den Grenzüöwergang Glanerbrug. Dat Schmuggeln met Tabak un Koffie wör en wööst Spiell dao. Glieks achtern Grenzpohl gaff et graute Kaupladens, üm sick met wat Gulden heelmaol guet met Schmuggelwaren intodecken. Doch dann bruukte et Glück, üm demet unbehelligt an de Kommiesen (Grenzbeamten) vörbitokommen. Ansüss konn et mächtig Ärger geewen, dubbelt Zoll tominnst. Männig „Grenzgängers“ lööten Geld un Nerven debi. Doch de Lüe konnen dat Schmuggeln nich laoten

     As üm de 1960-er Jaohren nu auk all en Auto bi Ewerings up en Hoff stönn, woll et Ewerings Karl auk es wietten. Karl harre sick den Wagen genau vörnommen. An sick möss dao wuohl wat bi gaohn. Teihn Pund Koffie tominnst! Dat langte all för ne guede Tiet. Änne aower wör de doch wat bange bi. Karl lööt dat nich gellen. „Nu stell di nich glieks so an“, sach he, „män nich päpstlicher als de Papst.“ Un he dai dat noch aff met: „Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.“ Also dann …

     As de beiden nu uut Holland wier üöwer de Grenze terügge wollen, göng dat met den Nervenkitzel auk all loss. De Kommiesen (Zollbeamten) stönnen dienstbereit. Dao mossen Ewerings nu män dör. Glieks mossen se auk all stoppen. Den Zollbeamten fröög, off se wat an Waren to melden härren? „Nä“, schüllkoppede Karl, nich dat he dat wüss, dao wäre wieders nix. Doch den Zöllner gefööl Ännes Blick nich. Dat woll he nu es genauer wietten un kummdeerde: „Soso. Dann steigen Sie mal bitte aus und öffnen den Kofferraum.“ De Dame könn sittenbliewen.

     Satandeibel, göng et Karl dör en Kopp. Hölp nix, gesächt, gedoon – un siehe; „Na was haben wir denn da?“, fröög den Kommiesen met Betonung. Dat wären jä guet teihn Pund Koffie! „Was wollen Sie denn damit?“, fröög he. „Ach“, wünk Karl verdreitlick aff, „de woll ick hier eenlicks schön stiekum so dörschmuggeln.“