Graut haruut

Use Gertken kömmt noch graut haruut,
dao krieg wi noch Gefallen an,
de schütt jä män so uut sick ruut –
dat werd gar noch ’n Twee-Meter-Mann.