Du hill’ge Geist,
komm up us daal

Bild: pixabay

Du hill’ge Geist, komm up us daal,
breng Lecht, wat düüster is un fahl.
Straohle Glanz in düsse Welt.

Komm, de us to Anmoot driff.
Komm, de Kraft un Schwung us giff,
so dat wi stattlick us hier stellt.

Komm, de Traust us giff in Naut,
de söwwst up Scherben noch wier baut,
richte up, wat daale ligg.

Help maaken us, wat better kann
un auk wat säggen, jüste dann,
wenn alles änn‘re knipp un schwigg.

Komm, de Fuck us giff, wenn ‘t mott,
de us bewahrt vör schier Verdrott,
de Been us mäck mit Kraft.

Gewe us nen klaoren Blick,
dat vöran kommt wi, Stück üm Stück –
un so den heelen End guet schafft.