Demokratie

De Demokratie, de is so lenkt,
dat alle häbt Chancen, off Wief orre Mann.
Un jeder kann säggen, wat he so denkt –
auk wenn he gar nich denken kann.