Alles guet in de Riege

Bild: pixabay

Vör Tiet van Jaohren harren et Musekamps es maol mit de Blaagen. Man kann sick de jä auk gar nich fröh genoog üm kümmern, wat se naoher wuohl so maaket. Dat mott alle män guet in de Riege sien, süss häs naoher nix äs Theater. An besten jedereen so nao siene Art. In Betriebe säch man dao vandage jä auk wuohl „Team Work“ to. Nu ja, klooke Worde alleene doot et auk nich.

     Gerrad, well de Aolle wör un Stiene, siene Frau, mööken et sick denn auk nich licht debi.  „Use Bäänd, den Öllsten …“, füng Musekamps Mooder an, „dao is wieders nix up to säggen“ göng de Buer schwank detüsken, „de bliff up en Hoff.“ „Dat mein ick auk“, nickoppede de Meerske (Bäuerin), „dat is noch wuohl nen flietigen Kerl; doch wat usen Ludewig is, de sitt män bloß met en Kopp in de Bööker.“ „Wem sächs dat?“, kratzte de Buer sick sienen Möppel (unrasiertes Kinn), „de göng noch wuohl as en gueden Geistlicken dör.“ Dao freide sick Stiene nu gar. „Un usen Horst?“, fröög se iähren Mann, „de häff et an sick nich minner met de Bööker.“ „Aower dat Kerlken häff de weinßens noch Spass an, änner Lüe met siene Geisteskünsten up en Holzken to nemmen“, gnesede de Buer. He slöög up en Disk un sach: „De wätt Affkaot.“ Un de Meerske nickoppede.  

     Nu wör Agnes, dat Wicht, dran. Et wör üöwer de Rüüskesjaohre (Pubertät) all heruut, bleef aower män eegenpratsk (eigensinnig). Dat göng bis de Iätterie. Wat et auk wör, för dat Wicht konn et nich finessig genoog sein! „Dat klook Gedoo mach sick ja guet maaken“, wünk de Buer aff, „aower de Kerls gaoht de män bi laupen; Agnes sall et män äs Juffer (Lehrerin) doon.“ Dao harr nu auk de Meerske nix tekieggen.

     So harren se dat met de Blaagen an sick noch wuohl gau up de Riege. Bleef bloß noch Fränzken, den Jüngsten. Met dat Kerlken schinn et nich ganz eenfach. „He is män wat minn, weet nich in noch uut; studeeren kann he nich, arbeiten will he auk so recht nich aower he küert sick de män immer noch wuohl guet wat bi terechte,“ meinde de Frau. „Sücke mott et auk geben“, gaff de Buer sick derin, „dat wätt en Beamten un so häw wi auk glieks bi et Amt en Foot in de Dööre.“

     De Meerske wör de nu auk alle guet bi tofriär. „Schön, schön“, sach se, „dann will ick nu män Kaffee kuoken, so häw wi et jä nu alle guet in de Riege.“

     Oh ja, dat harren se! Un dat nu auk noch ohne Berufsberatung.