En flotten Fips is Buerengrips

Bild: pixabay

Et was so in de 1950-er Jaohren, to Tieten, as se noch alle guet Platt küerden un de Goldwaage nich glieks för männig Wörtken herhaollen moss. Fööl auk es en groff Wort, göng man de nich forts so pingelig met üm. De Bueren aower kreegen et manchs wuohl.  

     In de Stadt satt to de Tiet auk es maol Schulte-Westkamp in de Raothuusschenke un dai sick guet an en KLaoren met Stritz (Korn mit einem Stritz Magenbitter). Dat was em auk wuohl gönnt, denn he harre nen Hänger met Katuffeln wegbracht. As he sick dao jüst noch en Piepken bi ansticken woll, kreeg he mit, wu et an den Niäbendisk üöwer „de dummen Bueren“ hergöng. Schulte-Westkamp lusterde en Tietken debi to, ehr dat em dat to bunt wuord. „Gleiw ji Klokkschieters denn wüerklick, dat de Buern dörgaohns dümmer bünd es de Städtkers?“, fröög he „laot us män maol wat räötseln, dann lött sick jä seihn, well de biätter debi wegkümp.“

     Dao wollen se an den Niäbendisk wuohl bi mitmaaken. Schulte-Westkamp soll män glieks es säggen, „wieviel Eier der Riese Goliath“ nöchtern verdrücken konn. „Dumme Fraoge“, gneesede de Buer, „bi dat twedde was he jä all nich mehr nöchtern!“ Un he fröög, off et nich wat klööker göng? Doch. Prompt smeeten se em de Faoge an en Kopp, wem biätter et göng, Koffie orre Tee?“ Schulte-Westkamp tröck vergnögt an sien Piepken, wünk aff un mennde, dao gäff et nich vull to fraogen, et wäre de Koffie, de konn sick setten, de Tee aower, de möss män trecken. Deuka, dat satt.

     „So, nu sin ji dran“, drünk de Buer uut, wiskede sick den Baort un sach: „Passt guet up. Wenn se kuemmet, dann kuemmet se nich. Kuemmet se aower nich, dann kuemmet se.“ De ännern keeken dutt (verwirrt) up un meinden bloß, dat gäff et doch gar nich.

     „Dann sin wi hier jä all feddig“, sach de Buer un möök Anstalten, dat he gaohn woll. „Nänä“, göng den Wert detüsken, „et feihlet noch de Antwort, „süss meint se hier noch, ji wüssen et söwwst nich!“ „Ganz eenfach“, greep Schulte-Westkamp nao sienen Hoot, „wenn ick in Fröhjaohr Iärften saie un de Duuwen kommet, dann kommet de Iärften nich. Wenn de Duuwen aower nich kommet, dann kommet de Iärften!“ Drup sett’e he sick den Hoot up en Kopp, kneep alle schelmsk en Aoge to un mennde: „Wiese is faken griese; doch flotten Fips is Buerengrips!“