De klooke Muusekatt

Bild: pixabay

De Muusekatt von’ Schultenhook,
de schinnt studeert un mehr äs klook!
Is se vör Schlaop auk stief es Blie,
kömmt erst noch wat an Fillsofie.

Dann sitt se an de Riägentönn
un kick nao all de Sternkes hen.
Un is schlecht Wiär un nix to kieken,
so lött se dann de Wolken strieken;

knipp sacht de Aogen lück halw to
un is auk so för sick ganz froh.
Manchs is se gar heel derbi weg –
un lustert, wat de Wind so sägg …