De Gene un de Genialität

Bild: pixabay

Nao iähr Küern to riäken wören Bergers von sücke es Goethe un Adam Riese gar nich wiet aff. Bergers Blaagen konnen et auk de Riege nao met de Schoole guet upnemmen. Söwwst dat jüngste Kind keek all äs en Pfiffikus in de Welt. Nao Bergers Agnes iähr Puchen, könnt dat Kind noch wuohl … Egaol. För nen Dokterhoot schinn dat Köppken män doch noch to minn. Doch well weet, well weet … Üöwerhaupt, de Gene un die Genialitäten willt nich gerne wochten. Man mott dao, Experten nao, up Tiet all guet bi mitmaaken. Vör Geburt all!

     Guede Papas in spee hölpe bitieten heller wat an Kaviär met Selters, daotüsken dann  immer maol wier lück hunnert Liggestütz, bevör et an den Bislaop göng. Fraulüe sollen vörher gau noch guet wat an Thera-Band-Übungen maaken. All so dat wäre för den „Erfolgsakt“ nich verkehrt. So könnde auk klassischke Musik debi manchs Wunner wirken.

     Nu ja, häff et klappet, sall de Kerl nu auk män ruhig all mit nao de Schwangerschaftsgymnastik gaohn. He lernet dao niämlicks auk dat Hecheln, so dat dat Kind bi de Geburt all denkt: „Oh, auk Papa strengt sick bi mi jä nett an!“

     Alleene bloß de genetschken Erbanlagen doot et auk nich immer. Dao will naoholpen sien! Sitt in dat Kind villicht nen Slalomabfahrtsgewinner, helpet de Geburtsort Kattenvenne nich vull debi. Doch statt met dat Kind glieks in de Alpen ümtosiedeln, lööt sick auk änners wat maaken, üm de Genialiät sotosäggen ümtolenken. Jaja, dao mott man sick all wat bi infallen laoten. Dao mott auk de Vaa schön bi mitmaaken. Peter Alexander (1926 – 2011) süng jä all: „Der Papa wird’s schon richten!“ Wu wäre et also mit: „Hopp, hopp, hopp, Pferdchen lauf Galopp“? So lööt sick villicht von Skirenner up Springreiter ümstellen. Dao könnt auk in Kattenvenne Goldmedaillen bi ruutspringen. Schreit dat Kind aower bi „Hoppe, hoppe Reiter“, könnden stattdem villicht Opernarien helpen. Well weet, well weet; so tröck et dat Kind villicht all in Jaohren nao de Semperoper.

     Wu auk immer, bi all dem draff et von Anfang an nich an de naidigen Vitamine un Spurenelemente feihlen, et geiht nix üöwer ne gesunde Ernährung. Bi dat Kleinkind is dao glieks immer up de Bäuerkes to achten. Ach so, ja de Buern! Wat wären wi ohne Agrarstudiologen un Gartenbauinschinöre. Auk mit so wat könnt de Blagen gar nich fröh genoog beginnen. Se mött‘ dann von Kindheit an immer fien an Blöömkes ruuken un kieken, wo de Immen so fleiget. Nich genoog demit sall man so en Kind denn auk all forts bi de Gröönen anmelden un äs Landwirtschaftsminister in spee vörmerken laoten; man draff et met de Gene un Geniälitäten nu maol von Anfang an nich slöören laoten. Jaja, män immer schön de wat an doon.  

      Oh, na ja, den Lütken von Bergers …, de mäck Bergers nu doch all wat an Sorgen. Et schinnt, dat Kind löpp mit ne „Lese- und Rechtschreibschwäche“, daobi wäd et muorn all dree Jaohre!