Bobbihobby

Bild: pixabay

Et giff Worde, de giff et in Plattdüütsch gar nich, weil dat, wat us dat Wort vandage sägg, daomaols noch gar nich in Mode wör. Nemm bloß Hobby. De Lüe daien arbeiten un nich Hobby maaken. Niäben de Arbeit göng et sunndags in de Kerke, nao’t Iätten mit Mama in‘ Bedde un naomeddags nao ‘n Sportplatz. Besöök villicht auk noch. Aower dat wör an Hobby all genoog.

     Nu ja, auk wenn aolldags de Arbeit wuohl hatt wör, so harr man de doch Spass an. Off Ernte, off Diers orre handwerklick Gedoo, man söhg, dat de wat bi ruutkamm, bi dat, wat man dai. Dat göng bis in de Küök, wenn lecker wat up ’n Disk kam. Wat bruukte et dao noch Hobbys? Dao küerde nich es eenen von.

     Will man up Platt also Hobby verkläören, mott man sick dao all bi anstrengen. Eenfach uutdrücket is Hobby, wenn de Arbeit, de to doon is, so recht kien Spass mäck un de Arbeit, de man an sick gern doon möcht‘, wenn man nich arbeiten mott, dat man sick för düsse Arbeit noch wuohl Tiet nemmt, nich wahr, auk wenn dat dann mit de Arbeit nich vull inbrengt, oft gar noch Geld kostet, weil man et sick wat kosten lött, üm an dat, wat man dött, Spass to häben.

     Drüm sind Hobbys vandage auk so wichtig, weil et dör de Automatisierung mehr un mehr an Spass feihlt för de Arbeit. Denk daobi es an de Supermarktkasse, wo et bloß noch Piep-piep mäck. Dao piept et nu auk licht bi sücke, de bi de Pieperie aobends nao Huuse gaoht un dao dann de Mikrowelle auk noch piepet. Off wi eenlicks noch richtig piepet, dat is dann so langsam tatsächlick ne guede Fraoge. Dat dat aower so is, dao kann ’n schön Hobby guet Antwort up sien.   

     Aower uppassen! Denn auk bi wat Hobbys piepet se vandage so ganz richtig nich mehr. Dat is, wenn et demit beginnt, dat sick all’s bloß noch üm dat Hobby dreiht. Dann dreiht man de sömms licht bi dör. Ick denk dao an Robbi mit sien Bobbihobby. De Mann häff bloß noch Rüerns in‘ Kopp. He kick all gar nich mehr nao Fraulüe. Sunndag nao et Iätten kann Robbi gar nich gau genoog mit Bobbi nao den Hundesportplatz hen. So wiet is Robbi dao all mit, wenn weeß, wat ick meine.

     Robbi, menschmensch, dat is Robert, de uut schier Geckerie mit sienen Bobbi nu Robbi is, weil Bobbi Robbi sien Hobby is. Söwwst bi de Karten is he all von Doppelkopp aff un spiellt bloß noch Maumau, woto Robbi aower längst all Wauwau sägg.

     Oh ja, Hobby is ja schön un guet. Schön uppassen aower mott man, dat man de nich bi up ’n Hund kömmt. So, mehr woll ick eenlicks gar nich säggen.